* Inscrito en el Registre de certificacions de formació en prevenció de riscos laborals, de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

* https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/DetalleMediador.action?id=138591